Welkom bij Gewoon Boon
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoek in titel
Zoeken in inhoud
Post Type Selectors
product
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoek in titel
Zoeken in inhoud
Post Type Selectors
product
Algemene voorwaarden
Home 9 Algemene voorwaarden

Artikel 1, Algemene voorwaarden Toepasselijkheid
De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Gewoon Boon. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Gewoon Boon te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

Artikel 2, Aanbiedingen en prijzen
Aanbiedingen door en prijzen van Gewoon Boon zijn vrijblijvend. Gewoon Boon accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Gewoon Boon behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Artikel 3, Bestellingen & annuleringen 
Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, e-mail, internet is de overeenkomst een feit. Gewoon Boon behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling. Annuleringen uiterlijk 24 uur voor levering doorgeven. Mits tijdig aangegeven, mocht Gewoon Boon reeds kosten hebben gemaakt doordat de opdrachtgever te laat was met annuleren, dan worden deze kosten in rekening gebracht voor de opdrachtgever.

Artikel 4, Leveringen
Gewoon Boon zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder artikel 3 bedoelde overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Gewoon Boon ten behoeve van de levering ingeschakelde derden.

Artikel 5, Klachten
De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk – of per e-mail – bij Gewoon Boon te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 12 uur na aflevering bij Gewoon Boon te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.

Artikel 6, Betaling
De klant voldoet bij Gewoon Boon aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt bestellingen bedoelde overeenkomst, middels vooruit betaling . In het geval dat Gewoon Boon een factuur stuurt, zal de betaling binnen de termijn van 8 kalenderdagen moeten plaatsvinden, zonder verrekening, korting en/of opschorting. Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de bankrekening van Gewoon Boon.

Artikel 7, Reclames, garantie en retourgoederen
De termijn voor reclames met betrekking tot geleverde goederen beperkt zich tot het onder artikel 3 leveringen. Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Gewoon Boon de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Als garantietermijn voor geleverde producten geldt de termijn, die door de betrokken leverancier van Gewoon Boon wordt gegarandeerd, gerekend vanaf de datum van aflevering door Gewoon Boon. Binnen deze termijn vindt kosteloos vervanging of reparatie van ondeugdelijke onderdelen plaats, zulks met in acht name van de specifieke voorwaarden van de leverancier. Goederen mogen retour binnen 14 dagen na ontvangst, de opdrachtgever betaald zelf de verzendkosten om de goederen retour te zenden. Gewoon Boon betaald binnen 8 werkdagen het aankoop bedrag terug mits alles in originele en onbeschadigde staat en binnen 14 dagen na ontvangst opdrachtgever is ontvangen.

Artikel 8, Overdracht van risico en eigendom
Het risico van het geleverde gaat van Gewoon Boon over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn onder artikel 6 betaling, 1e alinea bedoelde verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 9, Klantgegevens
Indien de klant aan Gewoon Boon opgave doet van een adres is Gewoon Boon gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt betaling. Klanten zijn verplicht adreswijzigingen schriftelijk of per e-mail te melden aan.

Gewoon Boon
Varsseveldseweg 36
7061GG Terborg
06-50827434 / 06-28643883
of per email:info@gewoonboon.nl 

Gewoon Boon is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Gewoon Boon is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Gewoon Boon komen. Gewoon Boon draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Gewoon Boon eveneens geen verantwoordelijkheid. Gewoon Boon is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Gewoon Boon, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Gewoon Boon. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Gewoon Boon uitgesloten.